Ngày 14.7.2021: Mầu nhiệm Nước Trời

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 11, 25-27

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”.

MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI

Lời Chúa hôm nay hẳn gợi lại cho chúng ta câu truyện các thiếu niên Dothái trong sách Đaniel: trong khi mà tất cả các bậc khôn ngoan thông thái của Babylon không ai nắm được bí nhiệm của Thiên Chúa, chỉ có các thiếu niên Dothái: Đaniel, Khanania, Misaen và Adaria, nhờ đó mà toàn thể vua tôi của Babylon đều tin vào Chúa.

Thật vậy, đứng trước mầu nhiệm Nước trời, với tinh thần của kẻ bé mọn, chúng ta được mời gọi kính cẩn và khiêm nhường đón nhận, bởi đó không phải là tự sức riêng của chúng ta, nhưng tiên vàn là sự thúc đẩy của ơn Chúa trợ giúp.

 

Trả lời