Ngày 09.7.2021: Ơn gọi và sứ mạng của môn đệ Chúa

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 10, 16-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.”

ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG CỦA MÔN ĐỆ CHÚA

Lẽ thường, khi làm bất cứ việc gì cần có kiến thức và phương pháp thực hiện, cũng vậy, sau mệnh lệnh truyền giáo dành cho các môn đệ, Đức Giêsu muốn các sứ giả của Người trở nên khôn ngoan và đơn sơ.

Khuôn vàng thước ngọc ấy cũng là hành trang cho chúng ta hôm nay. Khôn ngoan để nhận ra những thay đổi trong từng lĩnh vực văn hóa, xã hội và kỹ thuật. Từ đó, dùng những cách thức mới diễn tả sứ điệp Tin mừng cho con người hôm nay. Đơn sơ để biết không chỉ hoàn toàn cậy dựa vào sức riêng mình nhưng chừa chỗ để Thiên Chúa hành động, như Lời Chúa hứa: “không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”

 

 

Trả lời