Ngày 03.7.2021: Chúng tôi đã thấy Chúa

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 20, 24-29

Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ði-đy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin”. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

CHÚNG TÔI ĐÃ THẤY CHÚA

Để có thể nhận ra Đấng Phục Sinh, chúng ta cần phải hiện diện trong cộng đoàn. Đức Giêsu không hiện ra với từng người riêng lẻ, nhưng là chung cho hết thảy mọi người đang tề tựu trong căn phòng kín. Có thể họ đang sợ hãi, có thể họ đang cầu nguyện,… Chúa cần thấy họ hiện diện cùng nhau. Bởi đó, việc Tôma không ở cùng với anh em mình là một lý do để ông không được ‘thấy’ Đấng Phục Sinh, và cũng là lý do đưa đến sự kém tin của ông.

Như vậy, chỉ trong Hội thánh chúng ta mới có thể gặp Chúa, và cũng chỉ trong Hội thánh chúng ta mới có thể làm chứng cho Đức Giêsu Phục Sinh, như các môn đệ đã nói cho Tôma, không là là ‘tôi’ thấy Chúa mà là: Chúng tôi đã được thấy Chúa.

 

Trả lời