Ngày 27.6.2021: Tín thác vào quyền năng Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Máccô: Mc 5, 21-43

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống”. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.

Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: “Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?” Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: “Ông đừng sợ, hãy cứ tin”… Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: “Talitha, Koumi”, nghĩa là: “Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!” Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi.

TÍN THÁC VÀO QUYỀN NĂNG CHÚA

Đó là lời trấn an của Đức Giêsu đối với ông Giairô, trưởng hội đường. Nhờ tin và vâng nghe Chúa Giêsu, ông đã được như lòng sở nguyện. Con gái ông được khỏi bệnh, niềm tin của ông đã được đáp đền; hay đúng hơn, niềm tin của ông là chìa khóa, để mở được lòng thương xót của Chúa dành cho con ông. Theo gương ông trưởng hội đường trong bài Tin mừng hôm nay, mỗi gia đình chúng ta cũng được mời gọi tin tưởng tín thác vào quyền năng, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta can đảm đón nhận mọi nghịch cảnh cuộc đời và vượt thắng mọi gian nan thử thách. Xin Chúa ban thêm và củng cố niềm tin cho mỗi chúng ta, giúp chúng ta kiên vững sống đức tin giữa những thách đố trong cuộc đời, và được an bình dấn bước theo Chúa.

Trả lời