Ngày 09.6.2021: Tuân giữ lề luật của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

TUÂN GIỮ LỀ LUẬT CỦA CHÚA

Lề luật luôn là điều cần thiết để xã hội được trật tự; và trong đời sống đức tin, lề luật đóng vai trò như người hướng dẫn giúp chúng ta tiến bước mà không sợ lầm đường lạc lối. Có người tuân giữ lề luật cách chi tiết và sợ hãi với tinh thần nô lệ, có người sống buông thả chẳng coi lề luật ra gì. Cả hai cung cách thái quá và bất cập ấy, đều không giúp ta trưởng thành và không thể giúp ta sống đúng tinh thần của lề luật. Chúa Giêsu đến, Ngài không huỷ bỏ lề luật, nhưng kiện toàn. Kiện thoàn không có nghĩa là sửa đổi, thêm bớt, nhưng Ngài dạy ta biết tuân giữ lề luật cách có hiểu biết và với lòng mến. Xin cho lề luật của Chúa không đè bẹp chúng ta, nhưng giúp chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa hơn.

Trả lời