Ngày 05.6.2021: Tấm lòng của bà góa nghèo

Tin mừng theo Thánh Máccô: Mc 12, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn”.

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”.

TẤM LÒNG CỦA BÀ GÓA NGHÈO

Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta một cách đánh giá, một cách nhìn người, nhìn nhận những giá trị, không theo những tiêu chuẩn tự nhiên, không nhìn từ bên ngoài, nhưng theo tiêu chuẩn của lòng mến và nhìn từ bên trong. Bà goá nghèo chỉ dâng cúng hai đồng tiền là một phần tư xu, nhưng được Chúa trân trọng và đánh giá là đã dâng cúng nhiều nhất.

Xin Cho chúng ta cũng biết nhìn nhận anh chị em mình, tôn trọng họ theo cách nhìn của Chúa; và xin cho chúng ta cũng biết quảng đại dâng cho Chúa điều gì quý giá nhất của ta theo mẫu gương của bà goá nghèo hôm nay.

 

Trả lời