Ngày 04.6.2021: Tước hiệu của Đấng Cứu Thế

 

Tin mừng theo Thánh Máccô: Mc 12, 35-37

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: “Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít? Vì chính Ðavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”. Chính Ðavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Ðavít được? Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.

TƯỚC HIỆU CỦA ĐẤNG CỨU THẾ       

Tước hiệu “Con vua Đavít” là tước hiệu của Đấng Cứu Thế, được Thánh kinh diễn tả, và được Dân riêng Chúa nhận biết. Quả thật, qua môi miệng ngôn sứ Nathan, Thiên Chúa hứa sẽ xây nhà cho Đavít, sẽ cho miêu duệ của nhà Đavít được trường tồn. Khi Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Chúa Giêsu, lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện; và nhờ đón nhận phụ hệ nhà Đavít từ thánh cả Giuse, Chúa Giêsu được nhận biết là con vua Đavít theo khía cạnh trần thế. Tuy nhiên, vì là Thiên Chúa, nên Đức Giêsu là Ngôi Lời hằng hữu, vua Đavít cũng phải tuyên xưng Người là Chúa, nhờ Người mà được tạo thành, nhờ Người mà được cứu độ. Xin cho chúng ta khi tuyên xưng Đức Giêsu là Con vua Đavít, cũng nhận biết Người là Chúa, là Đấng cứu độ chúng ta.

 

Trả lời