Ngày 01.6.2021: Sống đức ái

 

Tin mừng theo Thánh Máccô: Mc 12, 13-17

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm Biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?”

Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: “Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền”. Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: “Hình và ký hiệu này là của ai?” Họ thưa: “Của Cêsarê”. Người liền bảo họ: “Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”. Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

SỐNG ĐỨC ÁI

Thay vì rơi vào cái bẫy của nhóm Biệt phái và đảng Hêrôđê, Chúa Giêsu lại giáo huấn họ và để lại cho hậu thế một bài học quan trọng. Là công dân, chúng ta thuộc về một quốc gia; nơi đó, chúng ta cần phải nộp thuế. Đó là nghĩa vụ chúng ta cần có để phát triển đất nước, là đòi hỏi dành cho mọi công dân.

Là công dân nước trời, chúng ta biết mình thuộc về trời cao. Là công dân nước trời, chúng ta biết mọi người đều là anh chị em của ta. Là công dân nước trời, chúng ta biết nước trời không có biên cương và lãnh thổ. Lãnh thổ thuộc về đức tin, thuộc về tình yêu và thuộc về Thiên Chúa. Nghĩa vụ chúng ta cần thực thi trong vương quốc này chính là tôn thờ Chúa và thực thi đức ái. Đức ái mời gọi ta góp phần xây dựng Giáo hội và loan báo Tin mừng cứu độ cho muôn dân.

Xin cho chúng ta đang khi chu toàn bổn phận của một công dân trần thế, không được sao nhãng trách nhiệm của một công dân nước trời.

 

 

Trả lời