Ngày 21.4.2021: Khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 6, 35-40

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”.

Ngày 21.4.2021: Khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn

KHÁT VỌNG SÂU THẲM TRONG TÂM HỒN

Đói ăn khát uống là nhu cầu thực tế của con người. Thế nhưng ăn gì rồi cũng đói, uống gì rồi cũng khát. Bên cạnh cơn đói khát thể lý, con người còn một thứ đói khát khác dày vò, đó là đói khát tâm linh, đói khát niềm tin. Cơn đói này có thể đến từ nhiều nguyên nhân: do chủ nghĩa vật chất và vô thần, do trào lưu thế tục, do chủ trương tương đối,… Nhưng dù cơn đói khát tâm linh đến từ đâu, chỉ một mình Đức Giêsu mới có thể thỏa mãn nỗi khát khao sâu thẳm này trong tâm hồn con người. Chính Người là Bánh hằng sống, là lương thực thường tồn, là Đấng nhân loại đang tìm kiếm. Xin Chúa Giêsu thỏa mãn những khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn mỗi chúng ta.

Trả lời