Ngày 14.4.2021: Quà tặng vô giá của Thiên Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 3, 16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa

QUÀ TẶNG VÔ GIÁ CỦA THIÊN CHÚA

Trong tất cả mọi quà tặng, mọi hồng ân Thiên Chúa ban tặng con người, không quà tặng nào cao quý hơn quà tặng là chính Con Một của Người. Chính nhờ Con Một mà thế gian được cứu, hồng ân cứu độ tuôn trào trên hết mọi người; và để đón nhận hồng ân cứu độ này, con người chỉ cần tin vào Chúa Giêsu, Đấng Thiên Chúa sai đến.

Đức tin này sẽ chi phối cả cuộc đời chúng ta, biến đổi chúng ta thành con người mới, con người đã được đức tin nơi phép Rửa biến đổi để mang lấy hình ảnh Đấng Phục Sinh. Xin cho đức tin nơi mỗi chúng ta ngày càng triển nở và đạt tới chiều kích dài, rộng, cao, sâu trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

Trả lời