Ngày 12.4.2021: Trân quý Bí tích Rửa tội

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 3, 1-8

Khi ấy, trong nhóm Biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Nicôđêmô thưa Chúa rằng: “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

TRÂN QUÝ BÍ TÍCH RỬA TỘI

Lời khẳng định này của Chúa Giêsu hôm nay, cho thấy phép Rửa tội tuyệt đối cần thiết cho ơn cứu độ của chúng ta; cho dẫu Công đồng Vatican II đã khẳng định rằng: Thiên Chúa cứu độ hết mọi người, và những ai không biết Thiên Chúa, mà không phải vì lỗi của họ, vẫn ăn ngay ở lành, thì không mất niềm hy vọng được sống đời đời. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta biết trân quý bí tích Rửa tội chúng ta đã lãnh nhận, hãnh diện vì mình được làm con cái Chúa, và hân hoan sống đời chứng tá của mình, dùng chính đời sống yêu thương bác ái để giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em của chúng ta, nhất là những ai chưa nhận biết Chúa.

Trả lời