Ngày 10.3.2021: Chu toàn lề luật

 

Tin mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay lời các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

CHU TOÀN LỀ LUẬT

Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật, không phải là làm cho lề luật xưa trở nên chi tiết hơn; cũng không phải là Người bắt chúng ta tuân giữ lề luật khắt khe hơn; nhưng Người kiện toàn lề luật bằng cách thay đổi con tim mọi người, giúp mọi người biết đem đức ái vào lề luật, tuân giữ lề luật trong tư cách con cái trong nhà, chứ không phải là nô lệ; không còn lối sống “mắt đền mắt, răng đền răng”, nhưng là biết đi bước trước đến với tha nhân, yêu thương cả địch thù và làm ơn cho kẻ bách hại mình. Đó là sự công chính của Tân ước, sự công chính Chúa Kitô mang lại cho chúng ta.

 

Trả lời