Ngày 25.02.2021: Nguồn mạch cậy trông là chính Chúa

Tin Mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 7, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy”.

NGUỒN MẠCH CẬY TRÔNG LÀ CHÍNH CHÚA

Lời hứa của Chúa trong Tin mừng hôm nay như một bảo đảm cho đời sống đức tin của chúng ta, Chúa hứa sẽ luôn nhận lời ta cầu xin. Tuy nhiên, không ít người đã ngã lòng thối chí, vì xin mãi mà sao Chúa chẳng nhậm lời. Thánh Giacôbê dạy rằng: sở dĩ chúng ta không có là vì chúng ta không xin, xin mà không được là vì chúng ta xin với tà ý. Cầu xin không có nghĩa là chúng ta bắt Chúa làm theo ý riêng của ta, nhưng là ta phải biết tuân phục theo ý Chúa, rập khuôn đời mình theo khuôn mẫu thánh giá Chúa. Trước hết, hãy tìm kiếm sự công chính của Chúa, còn mọi thứ khác, Chúa sẽ ban thêm cho chúng ta. Ước chi, không ai trong chúng ta phải ngã lòng trông cậy, khi chúng ta được sống bên nguồn mạch cậy trông là chính Chúa.

Trả lời