Ngày 22.02.2021: Sống hiệp thông trọn vẹn với Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!” Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.

SỐNG HIỆP THÔNG TRỌN VẸN VỚI CHÚA

Hôm nay chúng ta mừng lễ lập Tông tòa thánh Phêrô. Tại Rôma, trong đại thánh đường thánh Phêrô, người ta còn giữ được ngai toà của vị giáo hoàng tiên khởi, theo truyền thống, thánh Phêrô đã sử dụng. Ngai tòa này là biểu trưng cho uy quyền của Đức Giáo Hoàng như là Thầy dạy, Thượng Tế và mục tử của Hội Thánh toàn cầu. Trong ngày lễ này, Giáo hội cho chúng ta nghe lại lời tuyên xưng của thánh Phêrô xưa khi được Thầy hỏi: Phần các con, các con bảo Thầy là ai? Thánh nhân đã mạnh dạn trả lời và tuyên xưng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Lời tuyên xưng của thánh Phêrô cũng phải là lời tuyên xưng trên môi miệng của Kitô hữu mọi thời và mọi nơi. Xin cho chúng ta luôn biết lắng nghe lời Giáo huấn của Hội thánh qua Đức Giáo hoàng, để nhờ đó sống sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa và với anh chị em mình trong Hội thánh của Chúa Giêsu.

 

Trả lời