Ngày 18.02.2021: Tìm kiếm Nước Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 9, 22-25

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”

TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA

Giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay nói cho chúng ta biết điều gì quan trọng nhất trên cuộc đời này: đó chính là sự sống đời đời. Nhiều khi chúng ta mải mê thế sự, tìm kiếm sự lời lãi của thế gian mà quên đi cùng đích của đời sống; nào có ai được “lời lãi cả thế gian” bao giờ; mà dầu cho có “lời lãi cả thế gian” đi chăng nữa, mà mất đi sự sống đời đời, thì tất cả cũng chỉ là vô ích, là hư vô mà thôi. Xin cho mỗi chúng ta trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước đã, mọi thứ khác Người sẽ thêm cho ta.

Trả lời