Ngày 04.02.2021: Thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 6, 7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

THI HÀNH SỨ VỤ RAO GIẢNG TIN MỪNG

Khi loan báo Tin mừng, Chúa Giêsu rao giảng sự sám hối; khi các Tông đồ được sai đi, các ngài rao giảng sự sám hối; và chắc chắn ngày hôm nay, khi chúng ta được sai đi thi hành cùng một sứ mạng mà các Tông đồ đã lãnh nhận, chúng ta cũng phải rao giảng sự sám hối. Trước hết, để thi hành sứ mạng này, mỗi chúng ta hãy thành tâm sám hối trước, để chúng ta có thể rao giảng sự sám hối cho anh chị em mình. Không sám hối thực sự, chắc chắn chúng ta không có sức mạnh nội tâm để thi hành sứ vụ rao giảng của mình. Xin Chúa đừng để cho chúng  ta phải hư mất, trong khi nhờ việc rao giảng của chúng ta mà nhiều người đã đón nhận được ơn cứu độ.

 

 

Trả lời