Ngày 11.01.2021: Nối tiếp sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 1, 14-20

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người.

Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

NỐI TIẾP SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA CHÚA

 Khi ra đi rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ theo mình, để các ngài được chia sẻ cuộc sống với Chúa, được ở với Chúa, được Chúa huấn luyện và được Chúa sai đi. Nhờ các môn đệ mà hôm nay Tin mừng của Chúa đã được loan báo khắp bờ cõi trái đất.

Hôm nay, Chúa cũng mời gọi mỗi chúng ta hãy theo Ngài, để trở nên môn đệ của Chúa, được Chúa huấn luyện và sai đi loan báo Tin mừng. Ơn gọi của mỗi Kitô hữu chúng ta là thế: loan báo Tin mừng của Chúa cho muôn dân. Xin cho chúng ta chu toàn ơn gọi cao quý này, tùy theo bậc sống, tùy theo hoàn cảnh, nhờ sự trợ giúp ân sủng của Chúa.

Trả lời