Ngày 20.12.2020: Xin vâng như lời thiên thần truyền

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN

Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền“.

Đây là lời thưa xin vâng tuyệt vời, quả cảm và đầy quảng đại của Trinh Nữ Maria; qua lời xin vâng này, “chốc ấy, Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, và ở cùng chúng ta”.

Mẹ đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, thưa lời xin vâng, cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa cho trần gian. Nhờ Ngôi Lời nhập thể, chúng ta biết được dung mạo xót thương của Chúa Cha, được hưởng ơn cứu độ của Người, và được đón nhận hồng ân nghĩa tử.

Chúng mắc nợ hồng ân cứu độ của Thiên Chúa, và tự thâm tâm, lòng chúng ta trào lên thái độ tôn thờ và tâm tình ngợi khen chúc tụng. Chúng ta cũng mắc nợ món nợ ân tình của Đức Maria, mỗi người hãy dâng lên Mẹ tấm lòng con thảo và tâm tình sùng kính.

 

 

Trả lời