Ngày 13.12.2020: Hãy nhận biết mình

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 1, 6-8. 19-28

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?” Gioan đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

HÃY NHẬN BIẾT MÌNH

Ông Gioan không ảo tưởng về mình, ông luôn ý thức rõ, ông là ai, ông nhận mình chỉ là “tiếng hô trong hoang địa”. Ơn được nhận biết sự thật về chính mình là một ơn trọng, một ơn mà mỗi chúng ta phải tha thiết xin Chúa mỗi ngày, như thánh Augustinô đã nài xin Chúa: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”.

Không biết mình, chúng ta ta dễ rơi vào hai thái cực: một là tự đặt mình lên bệ, làm tượng để thờ; hai là luôn mặc cảm tội lỗi, sợ hãi, không dám ngước mắt nhìn Chúa và cũng chẳng dám nhìn ai.

Hãy nhận biết mình là thụ tạo, là tội nhân, nhưng luôn được Thiên Chúa tha thứ, xót thương.

 

Trả lời