Ngày 08.12.2020: Nơi gương Mẹ để sống thánh

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1:26–38

Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà.  Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”.

Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ  được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

NOI GƯƠNG MẸ ĐỂ SỐNG THÁNH

Hồng ân vô nhiễm nguyên tội chính là hoa trái ơn cứu độ của Chúa Giêsu đã thành toàn nơi Đức Trinh nữ Maria. Hồng ân này Mẹ lãnh nhận không để cho cá nhân của Mẹ, nhưng là Mẹ lãnh nhận cho cả nhân loại. Từ nay, nhân loại có thể đón nhận gương sáng, sự chuyển cầu đắc lực của Mẹ, để cùng đạt đến sự thánh thiện như Thiên Chúa là Đấng thánh.

Yêu mến Mẹ, chúng ta hãy noi gương Mẹ để sống thánh thiện. Chúng ta không được đặc ân vô nhiễm như Mẹ, nhưng qua bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã đón nhận ơn tha thứ, ơn công chính hóa mà Chúa Giêsu ban tặng.

Xin cho chúng ta biết học nơi Mẹ, luôn biết đáp lời xin vâng thánh ý Chúa trong cuộc sống.

 

Trả lời