Ngày 27.11.2020: Nhận ra vương quốc của Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 21:29–33

 Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần. Anh em cũng vậy, khi thầy những điều đó xẩy ra, thì hãy biết là Triều Ðại Chúa đã đến gần.  Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

NHẬN RA VƯƠNG QUỐC CỦA CHÚA

Một trong những dấu chỉ quan trọng để nhận ra Vương quốc Thiên Chúa đó là nhận ra các dấu chỉ thời đại. Người làm nông, nhìn điềm trời có thể biết được trời mưa hay nắng, nhìn con nước có thể đoán được hạn hán hay mưa nhiều, nhìn cây đâm chồi, thì đủ biết là mùa hè đã đến gần…; nhưng tiếc thay, trong đời sống đức tin, chúng ta hay mù tịt trước các thời điềm diễn tả thánh ý Thiên Chúa.

Xin cho chúng ta biết nhạy bén trước những dấu chỉ thời đại, qua đó Chúa thể hiện thánh ý của Người, hầu nhận ra ngày giờ của Chúa, nhận ra Vương quốc của Chúa đã đến gần chúng ta.

 

Trả lời