Ngày 15.11.2020: “Hãy vào mà hưởng niềm vui của Chủ anh”

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 25:14–30

 “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,  người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.  Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn dấu số bạc của chủ.  Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến thanh toán sổ sách với họ.  Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây”.  Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”  Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây”.  Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”  Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.  Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!”  Ông chủ đáp: “Hỡi tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, (27) thì đáng lý ngươi phải gởi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, để khi ta đến, ta thu hồi của thuộc về ta cùng với số lời chứ!  Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.  Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.  Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

 “HÃY VÀO MÀ HƯỞNG NIỀM VUI CỦA CHỦ ANH!”

Khi sinh vào trần gian này, mỗi chúng ta đều được Thiên Chúa trao những nén bạc, đó là sự hiện hữu, hồng ân đức tin, sức khỏe, các tài năng… Tất cả những thứ đó Chúa ban để ta biết dùng mà sinh lợi cho Chúa. Những ngày cuối cùng của năm Phụng vụ, Chúa muốn chúng ta xem lại sổ quản lý của mình, xem coi ta đã làm được lợi gì cho Chúa và cho tha nhân hay chưa. Mong rằng, ta không phải nghe tiếng khiển trách của Chúa dành cho đầy tớ biếng nhác, nhưng được nghe lời khen thưởng, tán dương: “Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! … Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”

Trả lời