Ngày 12.11.2020: Tái sinh vào vương quốc sự sống bất diệt

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 17:20–25

 Người Pharisêu hỏi Ðức Giêsu bao giờ Triều Ðại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Ðại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.  Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này!” hay “Ở kia kìa!”, vì này Triều Ðại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.

Rồi Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.  Người ta sẽ bảo anh em: “Người ở kia kìa!” hay “Người ở đây này!” Anh em đừng đi, đừng chạy theo.  Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.

TÁI SINH VÀO VƯƠNG QUỐC SỰ SỐNG BẤT DIỆT

Đức Giêsu đến loan báo về triều đại Nước Thiên Chúa, nhưng Nước đó không thuộc về thế gian này. Chính vì vậy, Người phải chịu nhiều đau khổ, bị thế hệ này loại bỏ, bị trao nộp vào tay người đời và bị giết chết. Người chấp nhận trở nên như hạt lúa mì, chịu vùi lấp, mục nát, để đâm mầm thành cây mới và trổ sinh bộng hạt. Quả vậy, hạt của tình yêu, hạt sự sống, hạt ơn cứu độ đã trổ sinh từ hạt lúa mì mang tên Giêsu chấp nhận chịu mục nát. Xin cho chúng ta cũng biết chấp nhận thân phận hạt lúa mì, để được tái sinh vào Vương quốc sự sống bất diệt của Thiên Chúa.

Trả lời