Ngày 11.11.2020: Luôn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 17:11–19  

 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê.  Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa  và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Ðang khi đi thì họ đã được sạch.  Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.  Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari.  Ðức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?  Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.

LUÔN BIẾT TẠ ƠN CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH

Đức Giêsu đến trần gian để thi thố lòng thương cảm đối với con người. Ngài rảo giảng Tin mừng Nước trời, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ; và Ngài chờ đợi con người đáp trả, mở lòng tiếp nhận bằng niềm tin. Nhờ niềm tin, mà mười người phong hủi hôm nay được chữa lành. Điều đáng nói, trong mười người được ơn chữa lành ấy, chỉ có một người Samari, người dân ngoại đến để tạ ơn Chúa mà thôi.

Trong đời sống, chúng ta đã đón nhận biết bao ơn lành Chúa ban; thế mà nhiều khi chúng ta quên tạ ơn Chúa, chúng ta vô ơn với Người. Xin Chúa thứ tha và chữa lành thói vô ơn của chúng ta.

Trả lời