Ngày 06.11.2020: Trân quý và khát khao ơn cứu độ

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 16:1–8

 Ðức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.  Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!”  Người quản gia liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.  Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!”.

“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?”  Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu ôliu”. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi”.  Rồi anh ta hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?” Người ấy đáp: “Một ngàn thùng lúa”. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi”.

“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

TRÂN QUÝ VÀ KHÁT KHAO ƠN CỨU ĐỘ

Bài học từ sứ điệp Tin mừng hôm nay chắc chắn Chúa không muốn ta ứng xử như tên đầy tớ bất lương, nhưng Chúa muốn ta biết sắp xếp cuộc đời mình, lo lắng cho sự sống đời sau của mình.

Dẫu biết rằng Thiên Chúa chúng ta rất mực xót thương, nhưng không ít khi chúng ta “lạm dụng” lòng xót thương của Chúa; Thiên Chúa cho chúng ta tư do, tự do để chọn lựa Chúa; nhưng nhiều khi chúng ta lạm dụng tự do để khước từ Người. Hãy học cách đối xử khôn khéo của con cái loài người, nhưng hãy hành xử như con cái ánh sáng, con cái tự do của Thiên Chúa, những người biết trân quý và khát khao ơn cứu độ.

Trả lời