Ngày 31.10.2020: Giá trị của đức khiêm nhường

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 14, 1. 7-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: “Xin ông nhường chỗ cho người này”, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: “Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên”, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.

“Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

https://youtu.be/__qL030OmiQ

GIÁ TRỊ CỦA ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG

Bài học về đức khiêm nhường Chúa dạy hôm nay giúp chúng ta suy nghĩ về cách sống của mình. Những kẻ cao ngạo không có chỗ trong Vương quốc của Chúa. Chỉ những ai sống khiêm nhu chân thành, người đó mới là con cái Chúa, là môn đệ đích thực của Chúa, bởi vì Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng.

Xin cho chúng ta hôm nay biết chọn cho mình chỗ rốt bét trong bàn tiệc cuộc đời, để chúng ta có được chỗ cao trong trong Vương quốc Thiên Chúa mai sau.

 

 

 

Trả lời