Nghe giảng Chúa nhật 29 năm A (2011 – 2020)

 

 Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 22,15-21)

Nghe giảng Chúa nhật 29 năm A (2011 - 2020)Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến : có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ?”

Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói : “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình ! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ : “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 5g00: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 7g30: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 16g00: Lm Vinh Sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2017 (Khánh nhật Truyền Giáo)

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g30: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2014 (Khánh nhật Truyền Giáo)

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 17g30 : Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Trần Văn Việt

Năm 2011

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Anrê Đỗ Xuân Quế (Tu viện Mai Khôi)

Trả lời