Ngày 25.9.2020: Đối với tôi, Đức Ki-tô là ai?

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 9:18–22

Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Ðám đông nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại”. Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

ĐỐI VỚI TÔI, ĐỨC KITÔ LÀ AI?

Người ta viện dẫn hình ảnh những ngôn sứ quen thuộc trong Cựu ước để trả lời câu hỏi Đức Giêsu là ai. Nhưng Chúa Giêsu muốn nghe các môn đệ trực tiếp trả lời câu hỏi này: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Tông đồ trưởng Phêrô thay lời cho anh em có câu trả lời cho Chúa: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”.

Cũng một câu hỏi đó, Chúa hỏi mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Chúng ta không thể viện dẫn những nhân vật quen thuộc để trả lời cho Chúa; cũng không thể lặp lại câu trả lời của thánh Phêrô một cách thuộc lòng, nhưng mỗi người cần phải có câu trả lời cho chính mình: Đối với tôi, Đức Kitô là ai? Câu trả lời ấy chính là đời sống đức tin của mỗi chúng ta, chúng ta trả lời Chúa Kitô là ai, thì bãy biểu lộ Người ra trong chính đời sống đức tin ấy.

Trả lời