Ngày 22.9.2020: Hãy cưu mang Lời trong tâm trí

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 8:19–21

Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Họ báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gắp Thầy”. Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

HÃY CƯU MANG LỜI TRONG TÂM TRÍ

Đức Maria quả thật là người diễm phúc đón nhận mối phúc kép được làm mẹ Chúa Giêsu; Đức Trinh Nữ vừa làm mẹ vì cưu mang và sinh hạ Chúa Cứu Thế, ngài cũng diễm phúc làm mẹ vì đã lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc đời mình. Chúng ta không được diễm phúc như Mẹ là cưu mang và sinh hạ Lời theo thể lý; nhưng chúng ta hãy học nơi mẹ cưu mang Lời trong tâm trí của mình và đem Lời vào cuộc sống.

Tất cả chúng ta đều có thể là mẹ, là người anh em của Chúa, khi chúng ta biết “lắng nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

 

Trả lời