Ngày 18.9.2020: Chung tay loan báo Tin Mừng

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 8:1–3

Sau đó, Ðức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Ðó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ,  bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Ðức Giêsu và các môn đệ.

CHUNG TAY LOAN BÁO TIN MỪNG

Đoạn Tin mừng tuy vắn gọn nhưng chứa đựng nhiều điều để chúng ta suy gẫm.

Trước hết, chúng ta nhận ra công việc chính yếu trong sứ mạng của Chúa Giêsu, đó là việc loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa.

Thứ đến, Chúa không thực thi sứ mạng này một mình, nhưng có Nhóm Mười Hai cùng một số phụ nữ cùng chia sẻ sứ mạng với Chúa.

Những người không trực tiếp cùng Chúa rao giảng Tin mừng, thì họ đóng góp của cải của mình. Đúng là kẻ góp công, người góp của.

Chúng ta cũng là môn đệ của Chúa, chúng ta đã thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng thế nào? Chúng ta đã đóng góp gì cụ thể cho sứ mạng loan báo Tin mừng này hay chưa?

 

 

Trả lời