Ngày 06.9.2020: Nghệ thuật sửa lỗi

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 18:15–20

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình.  Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.  Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

“Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

“Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho.  Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.

NGHỆ THUẬT SỬA LỖI

Sửa lỗi cho nhau là một nghệ thuật, hơn thế nữa là một việc thực thi đức ái. Sửa lỗi không có nghĩa là làm nhục người khác, hạ bệ anh em mình, làm cho người anh em mất mặt… mà là tìm cách hành xử tế nhị để có được lại người anh em. Thánh Phaolô, trong thư Rôma cũng gợi cho chúng ta nguyên tắc tuyệt vời để hành xử, đó là: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.”

Ước chi lời Chúa dạy hôm nay trở nên nguyên tắc vàng để chúng ta đối xử với tha nhân.

 

 

Trả lời