Ngày 30.8.2020: Mầu nhiệm Thánh Giá Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 16:21–27

Từ lúc đó, Ðức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Nhưng Ðức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: “Xatan, lui ra đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

Rồi Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

MẦU NHIỆM THÁNH GIÁ CHÚA

Đức Giêsu mặc khải cho các môn đệ biết trước Người sẽ đi vào cuộc Vượt qua, nghĩa là chấp nhận bị nộp vào tay người đời, bị người ta giết chết, và Người sẽ sống lại. Tuy nhiên, các môn đệ chưa thể lãnh hội điều Chúa mặc khải; ngay cả thánh Phêrô, Tông đồ trưởng, người đã từng tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa và được Chúa khen ngợi, nhưng cũng chẳng hiểu biết gì, lòng trí ông cũng chỉ dừng lại theo những suy nghĩ kiểu con người mà thôi.

Xin Chúa mở rộng lòng trí chúng ta, để chúng ta không bị vấp ngã về mầu nhiệm Vượt qua của Chúa, nhưng can đảm tháp nhập đời mình với mầu nhiệm thánh giá Chúa.

Trả lời