Ngày 21.8.2020: Sống giới luật yêu thương

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 22, 34-40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Ðoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

SỐNG GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG

Người Dothái tự hào vì họ có luật Môsê, thế nhưng họ lại bị lạc lối trong chính những lề luật đó. Họ không phân biệt được điều gì chính, điều gì phụ; không phân biệt được đâu là lề luật của Chúa, đâu chỉ là tập tục của tiền nhân.

Chúa Giêsu đã chỉ ra cho họ điều cốt lõi của lề luật, đó chính là luật của đức ái, trước hết là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, thứ đến là yêu thương tha nhân như chính mình. Giáo huấn này không chỉ dành cho người Dothái năm xưa, nhưng cũng là giáo huấn cho mỗi người chúng ta hôm nay. Toàn thể lề luật của Chúa gồm tóm lại trong việc mến Chúa và yêu người. Như vậy, yêu thương là chu toàn lề luật dạy. Ước chi, chúng ta hôm nay hiểu được lời giáo huấn của Chúa, và suốt đời biết nỗ lực sống giới luật yêu thương.

 

Trả lời