Ngày 18.8.2020: Sử dụng của cái theo thánh ý Chúa

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 19:23–30

Bấy giờ Ðức Giêsu nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?” Ðức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Ðối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được”.

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” Ðức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Ítraen. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp.

“Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu”.

SỬ DỤNG CỦA CẢI THEO THÁNH Ý CHÚA

Giàu không phải là cái tội! Trong Cựu ước, giàu có sung túc là dấu chỉ được Thiên Chúa chúc phúc. Trong đời sống, chúng ta chẳng chúc cho nhau làm ăn phát đạt đó sao? Thế nhưng, điều đáng lưu ý: chúng ta làm giàu như thế nào, và cách thức chúng ta sử dụng của cải ra sao. Đừng bao giờ biến của cải thành ông chủ, để ta làm nô lệ cho nó. Hãy dùng của cải mua lấy Nước trời; dùng của cải như phương tiện để sống đúng phẩm giá con cái Thiên Chúa; sử dụng của cải cách rộng rãi để chia sẻ cho tha nhân, nhất là những người bất hạnh, bệnh tật, nghèo đói xung quanh chúng ta. Ước chi mọi người đều được vui hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa, kể cả người giàu có, khi họ biết sử dụng của cải theo thánh ý Chúa.

 

Trả lời