Ngày 17.8.2020: Từ bỏ để theo Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 19:16–22

Và kìa có một người đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?”Ðức Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Ðấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn”. Người ấy hỏi: “Ðiều răn nào?” Ðức Giêsu đáp: “Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình”. Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa?” Ðức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA

Câu hỏi của người thanh niên hôm nay có thể nói là câu hỏi quan trọng nhất trong đời sống con người. Đó là câu hỏi về cùng đích của đời sống, câu hỏi về vận mạng cuộc đời mình, câu hỏi cốt thiết sinh tử. Không ai có thể có câu trả lời xác đáng cho vấn nạn hiện sinh và quan trọng này của con người, ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Giáo huấn của Chúa thật rõ ràng hai bước: trước hết, hãy tuân giữ các giới răn của Chúa, và thứ đến, bán tài sản và đem cho người nghèo, rồi đến theo Chúa.

Suy gẫm đoạn Tin mừng hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi:

  • Vấn nạn về sự sống đời đời có thực sự làm chúng ta quan tâm?
  • Chúng ta đã tuân giữ các giới răn của Chúa như thế nào?
  • Chúng ta có sống liên đới với tha nhân và thực sự bước đi theo Chúa Kitô chưa?

Ước mong rằng khi nghe lời mời gọi của Chúa, chúng ta đừng buồn rầu bỏ đi, vì tiếc xót vì mình có nhiều của cải!

 

Trả lời