Ngày 12.8.2020: Chìm đắm trong cầu nguyện

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 18:15–20

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

“Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy”.

“Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.

CHÌM ĐẮM TRONG CẦU NGUYỆN

Người sống đức tin đích thực là người biết khám phá ra sức mạnh của lời cầu nguyện. Sự khám phá này khởi đi từ chính sự nỗ lực cầu nguyện, ham thích cầu nguyện, trung tín với việc cầu nguyện, tha thiết và liên lỷ cầu nguyện. Chúa Giêsu diễn tả cả đời sống của Người trong việc liên lỷ cầu nguyện cùng Chúa Cha, Người chìm đắm trong cầu nguyện lúc sáng tinh sương, lúc màn đêm buông xuống, lúc nghỉ ngơi, lúc rao giảng Tin mừng, lúc chuẩn bị chọn gọi các tông đồ, lúc sinh thì trên thập giá. Cầu nguyện là thế đó, ai không thiết tha, không thực hành việc cầu nguyện thì không thể đứng vững được. Hãy cảm nghiệm lời Chúa dạy: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho”.

 

Trả lời