Ngày 11.7.2020: Can đảm tuyên xưng danh Chúa Ki-tô

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10:24–33

Hôm ấy nói với các Tông Đồ rằng : “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ.  Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.

“Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.  Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.  Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.  Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời.  Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời.”

CAN ĐẢM TUYÊN XƯNG DANH CHÚA KITÔ

Chết thì ai mà không sợ! Thế nhưng, kẻ nào kính sợ Chúa và có lòng yêu mến Chúa thực sự, thì sự chết không thể làm họ lo sợ được nữa. Họ can đảm làm chứng cho Chúa ngay cả khi phải hy sinh tính mạng mình. Nhờ đâu mà họ có thể can đảm như thế? Thưa nhờ lời Chúa: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.”

Xin cho chúng ta can đảm tuyên xưng Danh Chúa Kitô trước mặt thiên hạ, để chúng ta cũng hạnh phúc được Người đón nhận trước mặt Chúa Cha, Đấng ngự trên trời.

 

Trả lời