Ngày 18.6.2020: Ý thức mình nhận được ơn tha thứ

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 6:7–15

 Môt hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời.  Ðừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Ðấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,  triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;  xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.  Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

Ý THỨC MÌNH NHẬN ĐƯỢC ƠN THA THỨ

“Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con.”

Bài kinh Lạy Cha gợi mở một phương thế giao hòa, trong đó, hành động xót thương tha nhân là tiêu chí để chúng ta được thương xót.

Dĩ nhiên, Thiên Chúa không bị giới hạn bởi khả năng hữu hạn của con người, nhưng vượt quá khả năng chúng ta có thể suy tưởng. Như thế, trong hành động tha thứ, chúng ta chỉ có thể thực hiện khi và chỉ khi chính mình, trước hết, cảm được ơn tha thứ từ Thiên Chúa.

Đôi khi chúng ta thấy khó bỏ qua món nợ của bạn mình, nhưng lại dễ quên chính mình vừa đón nhận ơn tha thứ từ Thiên Chúa. Thánh Matthêu ghi lại câu: Xin tha tội chúng con, như chúng con tha lỗi của anh em. Trong đời sống đức tin, không phải chúng ta tha nhiều hay ít, mà là trước hết, có ý thức mình vừa lãnh nhận ơn tha thứ không?

Trả lời