Ngày 14.6.2020: Thịt và Máu Chúa đem lại phúc trường sinh

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 6:51–58

     Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời . Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”  Ðức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.  Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,  vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.  Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Ðây là bánh từ trời không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

THỊT VÀ MÁU CHÚA ĐEM LẠI PHÚC TRƯỜNG SINH

Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời .Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

Sách Đệ Nhị Luật, ông Môsê nói về hình bóng của Thánh Thể, trong đó, Manna là bánh được ban xuống từ trời, làm của ăn dưỡng nuôi dân chúng 40 năm trong sa mạc. Một điểm đặc biệt của Manna là: Anh em chưa từng biết, và cha ông anh em chưa từng biết bao giờ.

Manna, bánh từ trời có hương vị chưa ai từng biết bao giờ, tổ tiên chúng ta đã ăn và đã chết. Đức Giêsu giới thiệu thứ lương thực khác thường tồn cho chúng ta: Bánh hằng sống từ trời xuống, chính là Thịt và Máu Người.

Thịt và Máu Chúa đem lại phúc trường sinh cho tất cả chúng ta, những người đón rước.

Trả lời