Ngày 02.6.2020: Nghĩa vụ đối với Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mác cô: Mc 12, 13-17

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?”

Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: “Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền”. Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: “Hình và ký hiệu này là của ai?” Họ thưa: “Của Cêsarê”. Người liền bảo họ: “Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”. Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA

Người liền bảo họ: “Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa.”

Thời Đức Giêsu, đất nước Israel bị đô hộ bởi Đế quốc Lamã, do đó, việc nhìn nhận đồng tiền chung có huy hiệu nhà vua trên toàn cõi đất nước là điều bắt buộc đối với các nước chư hầu. Cho nên, câu hỏi của những người Biệt phái hôm nay cốt là để gài bẫy Đức Giêsu.

Ở đây, câu trả lời của Đức Giêsu không dừng lại ở bổn phận nộp hay không nộp thuế cho hoàng đế, mà còn muốn con người có tầm nhìn xa hơn nữa trong bổn phận đối với THIÊN CHÚA.

Phải nộp thuế cho hoàng đế, và nói cách chung, phải chu toàn nghĩa vụ đối với nhà hữu trách. Thánh Phaolô sau này cũng nhắc đến nhiệm vụ tôn kính nhà vua.

Tuy nhiên, nghĩa vụ đối với Thiên Chúa lại thuộc một trật tự khác và có tính tuyệt đối. Điều này sẽ được Đức Giêsu trả lời cho người thông luật, đó là: Yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn.

Trả lời