Ngày 31.5.2020: Ý thức mình là thụ tạo mới của Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 20:19–23

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”  Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.  Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em ! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”.   Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.  Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

Ý THỨC MÌNH LÀ THỌ TẠO MỚI CỦA THIÊN CHÚA

Tin mừng được bắt đầu bằng ngày thứ nhất trong tuần. Đó là từ ngữ để khởi đầu công trình sáng tạo. Như thế, ngày lễ hôm nay là một khởi đầu sáng tạo mới, tạo thành một thế giới mới. Trong thế giới mới ấy, thế giới được Thánh Thần tác động, chúng ta khám phá ra những con người mới, một lần nữa được Thiên Chúa ‘thổi hơi’ để được tái sinh.

Xin cho mỗi người chúng ta, nhờ việc mừng lễ này, chúng ta ý thức mình chính là thọ tạo mới của Thiên Chúa, đã được Thiên Chúa một lần nữa ‘thổi hơi’ sự sống vào lỗ mũi để chúng ta xây dựng Hội thánh hiệp nhất và tình thương. Chắc chắn, đó là phương thế hữu hiệu để người khác nhận ra chúng ta là môn đệ của Đức Giêsu.

Trả lời