Ngày 30.5.2020: Hội Thánh sẽ tồn tại mãi

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 21:20–25

 Ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Ðức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?”  Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Ðức Giê-su: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?”

Ðức Giê-su đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”.  Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Ðức Giê-su đã không nói với Phê-rô là: “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?”

Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Ðức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

HỘI THÁNH SẼ TỒN TẠI MÃI

 Ở đây, Đức Giêsu nói đến số phận của người môn đệ được yêu mến. Khác với Tông đồ trưởng Phêrô, được tiên báo sẽ phải chết cách nào, như chúng ta đã được nghe hôm qua, người môn đệ Chúa yêu lại được báo trước sẽ ‘ở lại’ cho tới khi Chúa đến.

Chắc hẳn là thân phận thọ sinh, ai cũng phải nếm qua cái chết, cho nên lời tiên báo ‘ở lại’ này hẳn là hướng đến sứ mạng loan báo, làm chứng nhân cho Chúa mãi cho tới khi Chúa đến trong vinh quang. Và do đó, người môn đệ Chúa yêu hẳn là biểu trưng của Hội thánh sẽ tồn tại mãi đến ngày Chúa quang lâm.

Trả lời