Ngày 28.5.2020: Sự hiệp nhất

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 17:20–26

   Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,  để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.

Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.

Lạy Cha là Ðấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”.

SỰ HIỆP NHẤT

Yếu tố cơ bản của sự hiệp nhất, vốn được lặp đi lặp lại trong bài Tin mừng: được đặt nền trên niềm tin vào Thiên Chúa và vào Đấng Thiên Chúa sai vào trần gian: Đức Giêsu Kitô.

Sự hiệp nhất của Giáo hội tương lai căn cứ trên niềm tin này, niềm tin mà thánh Phêrô, thay mặt cho nhóm Mười Hai tuyên xưng tại Caphácnaum: “Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng, Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Đức tin này vượt quá lời nói và nó đưa dẫn lòng trí chúng ta gắn bó với Đức Giêsu, để Người ở đâu, thì chúng ta cũng được ở đó với Người.

Trả lời