Ngày 27.5.2020: Chúng ta không trốn tránh thế gian

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 17:11b–19

Khi ấy, Chúa Giê-su ngước mắt lên trời và nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con.

Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.

Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

CHÚNG TA KHÔNG TRỐN TRÁNH THẾ GIAN

Nhiều lần Đức Giêsu cho thấy Người chính là mục tử nhân lành, đến nỗi dám hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Tin mừng lại làm sáng tỏ hơn nữa lời khẳng định ‘Mục Tử nhân lành’ ấy khi cho biết Đức Giêsu cầu xin cùng Chúa Cha gìn giữ những ai tin theo Người, khi Người lìa bỏ thể gian để về cùng Cha.

Trở nên người môn đệ Chúa không cho phép chúng ta trốn tránh khỏi thế gian, cất khỏi chúng ta những gánh nặng mưu sinh, hay những nỗi đau khổ, trái lại, chúng ta được mời gọi sống thực tại nước Thiên Chúa trong chính nỗi vất vả hay đau khổ ấy.

Trong tất cả mọi sự, chúng ta không đơn độc, bởi chính Đức Giêsu đã thánh hiến chính thân mình Người cho chúng ta, để chúng ta cũng được thánh hiến.

Trả lời