Ngày 15.5.2020: Trở nên người môn đệ

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 15:12–17

   Ðây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em,và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Ðiều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

TRỞ NÊN NGƯỜI MÔN ĐỆ

Trở nên người môn đệ Đức Giêsu tiên vàn là một ơn gọi. Cũng như các môn đệ năm xưa được Chúa chọn gọi thế nào, thì ngày nay, việc trở nên một Kitô hữu cũng được khởi đầu bởi sự thúc đẩy của ơn Chúa trong sự tự do của chúng ta.

Trở nên môn đệ Chúa là để được sai đi. Thật sai lầm khi nghĩ tưởng rằng trở nên một Kitô hữu thì sẽ được đảm bảo tương lai, được nhiều lợi lộc và danh dự. Không phải. Trái lại, người môn đệ Chúa được mời gọi mang về cho Thiên Chúa nhiều hoa trái, đôi khi được đánh đổi bởi sự vất vả của cuộc sống, thậm chí là cả mạng sống của mình.

 

Trả lời