Ngày 06.5.2020: Đón nhận ánh sáng Giê-su

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 12, 44-50

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta.

Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. A

i khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy”.

ĐÓN NHẬN ÁNH SÁNG GIÊSU

Đức Giêsu đến trần gian để mang ánh sáng soi chiếu vào nơi tăm tối tội lỗi, dĩ nhiên để có thể được chiếu sáng, đòi hỏi chúng ta phải đón nhận ánh sáng là chính Đức Giêsu. Đó là đòi buộc của đức tin.

Tin mừng cho chúng ta biết đức tin được khơi mở nhờ việc ‘lắng nghe’ và ‘tuân giữ’ mệnh lệnh của Đức Giêsu. ‘Nghe’ để bước vào tương quan với Thiên Chúa, và ‘thực hành’ là để làm triển nở mối tương quan ấy, nhờ đó mà được ‘lãnh nhận sự sống đời đời.’

 

Trả lời