Ngày 01.5.2020: Để Chúa hoạt động nơi chúng ta

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 6:52–59

  Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”  Ðức Giê-su nói với họ:

“Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Ðây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

Ðó là những điều Ðức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

ĐỂ CHÚA HOẠT ĐỘNG NƠI CHÚNG TA

Khi chúng ta ăn uống thì phần thức ăn ấy được biến đổi thì máu thịt của chúng ta. Đối với Thánh Thể thì không như thế. Ngôn sứ Giêrêmia đã nói: Lạy Chúa, Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Như thế, khi rước lấy Thánh Thể Chúa là chúng ta rước lấy Đấng mạnh hơn chúng ta, bởi đó mà không phải Thánh Thể trở thành máu thịt của ta, nhưng là chúng ta được biến đổi trở nên giống Chúa.

Như ngôn sứ Giêrêmia đã nhận ra sức mạnh của Chúa chiến thắng bản thân ông, thì khi đón rước Mình Thánh Chúa, chúng ta cũng hay khiêm nhường để Chúa hoạt động nơi chúng ta.

Trả lời