Ngày 30.4.2020: Đón nhận giáo huấn của Đức Giê-su

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 6:44–51

   Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân Chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy ; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha.

Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn bánh thì khỏi chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

ĐÓN NHẬN GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU

Bài Tin mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta phương thế để có được sự sống: đón nhận Giáo huấn của Đức Giêsu.

Đức Giêsu đã khẳng định hành động bước trước của Thiên Chúa khi lôi kéo con người đến với Đức Giêsu. Hẳn nhiên, hành động lôi kéo này không như hành động cưỡng bức, nhưng tiên vàn là cung cấp cơ hội để con người tiếp cận, và gây ra thắc mắc muốn tìm hiểu,… Như thế, sáng kiến của Thiên Chúa không phá đổ tự do của người lãnh nhận, nhưng khơi gợi ước muốn tuyên xưng vào Danh Đức Giêsu.

Một khi chúng ta đến với Đức Giêsu, gắn kết với Người thì chúng ta được ‘thấy’ diện mạo của Chúa Cha, bởi như Người Con đã nói: Ai tin thì được sự sống đời đời.

Trả lời