Ngày 29.4.2020: Bánh Thiên Chúa ban tặng

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 6:35–40

     Ðức Giê-su bảo họ:

“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai tôi. Mà ý của Ðấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.

BÁNH THIÊN CHÚA BAN TẶNG

Đức Giêsu là bánh trường sinh đến từ trời. Những ai ‘đến’ với Người sẽ được sống, một từ ngữ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Tin mừng, nhấn mạnh đến sự tự do đón nhận của con người. Bánh Thiên Chúa ban tặng, bánh đem lại sự sống cho con người, nhưng muốn có sự sống ấy đòi hỏi con người có sự tự do đón nhận như một ân ban của Thiên Chúa.

Xin cho chúng ta, mỗi khi lên rước Chúa, chúng ta ý thức được sự cao trọng của Thánh Thể, bởi đó là nguồn sống của chúng ta.

Trả lời