Ngày 28.4.2020: Man na mới mà Đức Giê-su tặng ban

 

       Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 6:30–35

Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?  Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh từ trời”.

Ðức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”.

Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ   bánh  ấy”. Ðức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

MAN NA MỚI MÀ ĐỨC GIÊSU TẶNG BAN

Người Do-thái nhớ mãi thứ bánh họ được ăn trong hoang mạc, thứ bánh mà cha ông họ đã được ăn để nuôi sống họ tiến vào miền đất hứa.

Họ luyến tiếc thứ bánh đã qua mà không biết rằng, thứ bánh đó chỉ là hình bóng cho thứ Mana mới mà Đức Giêsu tặng ban: chính là Thịt Máu Người.

Nếu như năm xưa dân chúng phải ra khỏi lều để lượm thứ lương thực tự trời cao thế nào, thì hôm nay, Đức Giêsu mời gọi họ ‘đến’ với Người, để ‘tin’ vào Người, nhờ đó mà họ được no nê.

Trả lời